Gant club
Your browser is not supported. Please use a modern browser

Ένας κόσμος προνομίων
και εκπλήξεων αποκλειστικά για εσάς

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MICRO SITE

1. Γενικά
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστοτόπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Η πρόσβαση στο gantclub.gr επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως η Εταιρεία το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του gantclub.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του gantclub.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του gantclub.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Η χρήση του gantclub.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Οι χρήστες του gantclub.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του gantclub.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το gantclub.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του gantclub.gr.

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ
2.1 Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. To gantclub.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου. Το περιεχόμενο του gantclub.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο gantclub.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο gantclub.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω του gantclub.gr, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρείας συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του gantclub.gr. Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

2.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο gantclub.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του gantclub.gr ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του gantclub.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του gantclub.gr, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του gantclub.gr, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, αναλήθεια ή οτιδήποτε άλλο που προσβάλλει τυχόν έννομα δικαιώματα τρίτων, το οποίο συναντάται στο περιεχόμενό του.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το gantclub.gr δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών των δώρων , από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (δώρων) που εκτίθενται στο gantclub.gr, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το gantclub.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα (δώρα) που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του gantclub.gr ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των υπηρεσιών του gantclub.gr προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς: i) Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του gantclub.gr. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Η Εταιρεία δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του gantclub.gr, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. ii)Ο χρήστης του κατανοεί και αποδέχεται ότι το gantclub.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται, παρόλα αυτά το gantclub.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, για την αποκλειστική επιλογή άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του gantclub.gr. Επίσης, η Εταιρεία και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στο gantclub.gr και παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. iii. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα δε ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αναρτώνται στο gantclub.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο gantclub.gr. Ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά την κείμενη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του gantclub.gr ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το gantclub.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του gantclub.gr. Σε περίπτωση που το gantclub.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Εφόσον μέσω του gantclub.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE) και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών. vii. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων. viii. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών του gantclub.gr: Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών). Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του gantclub.gr Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα. Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του gantclub.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών. Η παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής, Ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του gantclub.gr. Ο χρήστης του gantclub.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του gantclub.gr.


5. COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που προβάλλονται στο gantclub.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι προβαλλόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.


7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του gantclub.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου
Αυτόν τον μήνα, επικαιροποιούμε την Πολιτική απορρήτου μας, για να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, καθώς και γιατί τα συλλέγουμε. Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας. Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων σας. Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας. Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις και ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ο οποίος σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τις νομοθεσίες απορρήτου σε όλη την Ευρώπη, καθώς βελτιώνει τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων τους και τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 25 Μαΐου 2018. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση και να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα ή ειδικές προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε ενημερωθείτε στους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πια να ενημερώνεστε για νέα και προσφορές επιλέξτε το πεδίο «Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για νέα και προσφορές», το οποίο βρίσκεται στο ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ.


2. Συλλογή και χρήση πληροφοριών
2.1 Σκοπός επεξεργασίας Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Notos Com Συμμετοχές, για τη δημιουργία/ διατήρηση του προσωπικού σας προφίλ καταναλωτή. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων προτάσεων/ προσφορών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

2.2 Κατηγορίες δεδομένων που θα συλλέγουμε Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με της διαδικασία εγγραφής στο Gant Club, μέσω της αίτησης που συμπληρώνεται σε επιλεγμένα καταστήματα Gant. Με την συμπλήρωση της αίτησης και την υπογραφή της, έχετε συναινέσει στη επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που είναι απαραίτητα για το Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση - αν υπάρχει και δίνουν στην Εταιρία τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους Κατόχους για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα. Αν δεν επιθυμούν οι Κάτοχοι να επικοινωνεί μαζί τους η Εταιρία, μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης ή να μεταβούν στο site www.gantclub.gr και να επιλέξουν το πεδίο «Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για νέα και προσφορές», το οποίο βρίσκεται στο ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ. Σημειώνουμε ότι η Notos Com Συμμετοχές θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων- μελών σύμφωνα με την παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.

2.3 Ασφάλεια επεξεργασίας Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Notos Com Συμμετοχές. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι η *εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης* των δεδομένων σας. Υπό τον όρο ψευδωνυμοποίηση νοείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Πέρα από τεχνικά μέτρα ασφάλειας, η Notos Com Συμμετοχές διαθέτει Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2.4 Άσκηση των δικαιωμάτων σας Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση gantclub@notoscom.gr, ή με επιστολή στην Notos Com Συμμετοχές, Διεύθυνση Marketing, Τμήμα διαχείρισης σχέσεων πελατών-CRM, στη διεύθυνση Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, ΤΚ14564. Σημειώνεται ότι μετά τον Μάιο του 2018 θα βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:
• Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν
• Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας
• Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
• Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) μέσα από το gantclub@notoscom.gr, καθώς και διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).


ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Ο Κάτοχος
1.1 Οι πελάτες των GΑΝΤ SΤΟRES (στο εξής "Εταιρία"), που επιθυμούν να αποκτήσουν την κάρτα GΑΝΤ CLUB (στο εξής "Κάρτα") και να ενταχθούν στο GΑΝΤ CLUB (στο εξής "Πρόγραμμα"), πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση με τα πλήρη στοιχεία που φέρουν την ένδειξη με αστερίσκο, στην ενότητα «Προσωπικά στοιχεία» και να την υπογράψουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο πελάτης (στο εξής "Κάτοχος") αποκτά άμεσα την Κάρτα του CLUB και δεσμεύεται ότι συμφωνεί με τους όρους αυτού. Στο CLUB μπορούν να εγγραφούν μόνο μεμονωμένοι πελάτες. Οι αιτήσεις για απόκτηση της Κάρτας δεν μπορεί να αφορούν σε δύο ή περισσότερα ονόματα ή εταιρίες. Οι αιτήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές θα απορρίπτονται. Οι υπάλληλοι της εταιρίας NOTOS CΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε μπορούν επίσης να αποκτήσουν την Κάρτα, θα εξαιρούνται όμως από τυχόν κληρώσεις ή τη διεκδίκηση δώρων σε διαγωνισμούς που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Ο Κάτοχος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση ή το τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην αίτηση.

1.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την βούλησή της.

1.3 Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή μια Κάρτα σε οποιοδήποτε κατάστημα και για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς κανέναν περιορισμό) και τον ακόλουθων περιπτώσεων όπου ο Κάτοχος: δεν συμμορφωθεί με κάποιον από τους όρους, δώσει λάθος στοιχεία, δεν συμμορφωθεί με τους όρους που δίνονται τα βραβεία του προγράμματος ή καταχραστεί κάποιο από τα προνόμια που λαμβάνει ως Κάτοχος.

1.4 Ο Κάτοχος μπορεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή επιστρέφοντας την Κάρτα του στην Εταιρία. Η Κάρτα ακυρώνεται αυτόματα και ο Κάτοχος χάνει τα μέχρι τότε προνόμιά του.


2.Η Κάρτα
2.1 Η Κάρτα παραμένει περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας. Ο Κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να την παραχωρήσει ή να την μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο.

2.2 Αν μια Κάρτα χαθεί ή κλαπεί, ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή της συμπληρώνοντας μια νέα αίτηση. Όλοι οι πόντοι και τα προνόμια της χαμένης ή κλεμμένης Κάρτας θα μεταφερθούν στην νέα Κάρτα βάσει των δεδομένων που φυλάσσονται ηλεκτρονικά από το σύστημα του Προγράμματος, εφ' όσον το σύστημα αναγνωρίσει τον αιτούντα της νέας Κάρτας ως τον αρχικό Κάτοχο.

2.3 Ένας Κάτοχος μπορεί να ζητήσει νέα Κάρτα προς αντικατάσταση μιας κατεστραμμένης, επιστρέφοντας την κατεστραμμένη Κάρτα στην Εταιρία. Στον βαθμό που είναι εφικτό, οι πόντοι που έχουν καταγραφεί στην κατεστραμμένη Κάρτα μεταφέρονται στην νέα Κάρτα.

2.4 Η Κάρτα ισχύει μόνο για αγορές στα GΑΝΤ STORES και όχι για αγορές από άλλα καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα με το σήμα GΑΝΤ.


3. Το πρόγραμμα - Οι πόντοι
3.1 Ο κάτοχος κερδίζει πόντους βάσει των αγορών που πραγματοποιεί, όπως ορίζεται από το εκάστοτε επιμέρους πρόγραμμα. Όλες οι αγορές πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένους τρόπους πληρωμής. Για να αποκτήσει τους πόντους που δικαιούται ο Κάτοχος πρέπει να παρουσιάσει την Κάρτα την στιγμή της συναλλαγής στο ταμείο. Πόντοι δεν μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων. Οι πόντοι θα καταγραφούν από την κάρτα και θα προστεθούν στον λογαριασμό του Κατόχου.

3.2 Έγκυρες αγορές είναι εκείνες που ορίζει ανά χρονικές περιόδους και σύμφωνα με την βούλησή της η Εταιρία.

3.3 Εγκεκριμένοι τρόποι πληρωμής είναι αυτοί που ορίζει ανά χρονικές περιόδους και σύμφωνα με την βούληση της η Εταιρία.

3.4 Οι πόντοι δεν μπορούν να πουληθούν, να μεταφερθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους του Προγράμματος.

3.5 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τεχνικά ή άλλα λάθη και προβλήματα που μπορεί να μην επιτρέψουν την εγγραφή πόντων σε μια Κάρτα.

3.6 Όταν ο Κάτοχος φτάσει σε ένα επίπεδο πόντων που του δίνει δικαίωμα σε βραβείο (δωροεπιταγή ή δώρο), θα κάνει claim του δώρου του στο site http://gantclub.mobi ή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα GANT STORE.

3.7 Η Εταιρία διατηρείτο δικαίωμα να αφαιρέσει πόντους από την Κάρτα και τον λογαριασμό του Κατόχου, που έχουν καταγραφεί από λάθος.


4. Δώρα

4.1 Ο Κάτοχος που φτάνει εντός των ημερομηνιών ισχύος του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος, σε ένα επίπεδο πόντων που του δίνει δικαίωμα σε δώρο, θα το παραλάβει στη διεύθυνση που ο ίδιος επιθυμεί, αφού κάνει claim του δώρου του.

4.2 Τα επίπεδα πόντων και το δώρο που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά ορίζονται κατά περίπτωση και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του εκάστοτε επιμέρους προγράμματος.

4.3 Ο Κάτοχος δεν μπορεί να συνδυάσει πόντους από περισσότερες από μια κάρτες προκειμένου να κερδίσει ένα δώρο. Από την στιγμή που το δώρο παραληφθεί, δεν μπορεί να επιστραφεί.

4.4 Το πρόσωπο που διεκδικεί το δώρο πρέπει να είναι ή ο Κάτοχος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Κάτοχο για να ζητήσει και να παραλάβει το δώρο.

4.5 Τα δώρα δεν μπορούν να πωληθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά, να δοθούν σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο πέρα από αυτόν που ορίζεται σε αυτούς τους όρους.

4.6 Με την παραλαβή του δώρου από τον Κάτοχο, οι πόντοι που απαιτούνται για την απόκτησή του αφαιρούνται από τον λογαριασμό του Κατόχου.

4.7 Το δώρο μπορεί να παραληφθεί οποιαδήποτε στιγμή, εντός των ημερομηνιών ισχύος που ορίζει το πρόγραμμα.

4.8 Η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την βούλησή της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποτραβήξει, να περιορίσει, να αλλάξει, να ακυρώσει ή να αυξήσει τη διάθεση δώρων ή να αλλάξει τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την απόκτησή τους.


5. Διεκδικώντας ένα βραβείο (δωροεπιταγή ή δώρο)

5.1 Η διεκδίκηση των δώρων θα γίνεται οη line στο site http://gantclub. mobi ή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα (GΑΝΤ STORE). Στην περίπτωση που η διεκδίκηση γίνει σε ένα από τα καταστήματα, ο υπάλληλος που κάνει την η online αίτηση έχει δικαίωμα να υποθέσει ότι το πρόσωπο που του παρουσιάζεται για την διεκδίκηση των δώρων είναι είτε ο Κάτοχος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Κάτοχο που δικαιούται να παραλάβει την δωροεπιταγή ή το δώρο. Ο υπάλληλος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων του προσώπου που απαιτεί την δωροεπιταγή ή το δώρο χωρίς κανέναν περιορισμό ακόμα και ζητώντας κάποιο είδος ταυτότητας.


6. Αλλαγές των όρων του Προγράμματος
6.1 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους ή να τερματίσει το Πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6.2 Χωρίς να περιορίζει την παρ. 6.1 η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση να ακυρώσει πόντους, να ορίσει ημερομηνία λήξης για την χρήση των πόντων που έχουν πιστωθεί σε μια Κάρτα ή να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή που ως αποτέλεσμα έχει την αλλαγή πόντων που έχουν πιστωθεί ή που πρόκειται να πιστωθούν σε μια Κάρτα.

6.3 Χωρίς να περιορίζει την παρ. 6.1 η Εταιρία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση να αλλάξει ή να τροποποιήσει ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι αγορές που δίνουν δικαίωμα σε πόντους, τον αριθμό των πόντων που θα καταγράφεται σε μια Κάρτα και στο λογαριασμό του Κατόχου για τέτοιες αγορές, ποια μέσα πληρωμής θεωρούνται εγκεκριμένα προς απόκτηση πόντων και ποια περίπτερα εταιριών μετέχουν στο Πρόγραμμα.

6.4 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τερματίσει το Πρόγραμμα. Η Εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αναβολή ή τον τερματισμό του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των πόντων που έχουν πιστωθεί στις κάρτες την στιγμή της αναβολής ή του τερματισμού.

6.5 Σε περίπτωση τερματισμού του Προγράμματος, οι πόντοι που υπολείπονται πιστωμένοι σε Κάρτες θεωρούνται άκυροι, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους πόντους προς τους Κατόχους.

6.6 Η Εταιρία θα επιδιώκει την έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές του Προγράμματος προς τους Κατόχους αλλά δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη αν αυτό δεν καταστεί εφικτό.

6.7 Οι όροι των εκάστοτε επιμέρους προγραμμάτων υπόκεινται στους όρους του παρόντος εγγράφου.


7. Επικοινωνία
Η Εταιρία επικοινωνεί με τους Κατόχους για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα στα στοιχεία που οι κάτοχοι έχουν δώσει στην αίτηση. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα στοιχεία είναι λάθος ή αν έχουν αλλάξει και δεν έχει λάβει γνώση για τις αλλαγές αυτές.


8. Περιορισμοί ευθύνης
Η Εταιρία και οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για: τη χρήση μιας Κάρτας από άλλο πρόσωπο εκτός του Κατόχου και οποιαδήποτε πλεονεκτήματα απορρέουν από την χρήση αυτή για το άλλο πρόσωπο (πχ διεκδίκηση δωροεπιταγής ή δώρου), την περίπτωση που ο Κάτοχος για οποιοδήποτε λόγο δεν επιδείξει την κάρτα του στο ταμείο την στιγμή της συναλλαγής, οποιαδήποτε καθυστέρηση, αποτυχία ή αδυναμία καταγραφής πόντων σε μια Κάρτα, απώλεια ή κλοπή ή καταστροφή μιας Κάρτας, ειδικού κουπονιού (voucher), δωροεπιταγής ή δώρου, δώρα ή βραβεία που για οποιοδήποτε λόγω δεν είναι διαθέσιμα, αλληλογραφία ανάμεσα στην Εταιρία και τον Κάτοχο που καθυστέρησε ή χάθηκε, την κατάργηση ή την αναβολή του Προγράμματος, οποιαδήποτε δυσλειτουργία του Προγράμματος, καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης ειδικών κουπονιών (vouchers), δωροεπιταγών ή δώρων ή βραβείων για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας, την αδυναμία ενημέρωσης Κατόχων που συμπλήρωσαν στην αίτηση το πεδίο «δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι».


9. Προσωπικά δεδομένα
9.1 Τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρία βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων τα Π.Δ. 207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/20000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ).

9.2 Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για το Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση - αν υπάρχει, δίνουν στην Εταιρία τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους Κατόχους για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα. Αν δεν επιθυμούν οι Κάτοχοι να επικοινωνεί μαζί τους η Εταιρία, μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων του μπορεί να επικοινωνήσει μέσω e-mail στη διεύθυνση gantclub@notoscom.gr

9.3 Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται εντός της Εταιρίας και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος (αποστολή newsletters, εντύπων, προσφορών και δώρων).

9.4 Η εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων.


10. Δωσιδικία
Για οποιαδήποτε διαφορά, αν και εφόσον δεν μπορεί να λυθεί με συνεννόηση, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη υπάγουν τις διαφορές τους.